• همه روزه 8:00 صبح الی 21:00 شب

ویدیو کاشت مو

کاشت مو به روش ترکیبی
کاشت به روش ترکیبی
ترمیم خط رویش مو با کاشت شقیقه
کاشت مو به روش ترکیبی
نگران تراکم نباش حتی اگر بانک موهات ضعیفه
تراکم بالا نتیجه کاشت مو
کاشت مو بعد از 8 ماه
تراکم بالا حتی با وجود بانک مو ضعیف
نتیجه کاشت مو به روش میکروگرافت و ترکیبی
کاشت مو به روش ترکیبی
کاشت مو میکروگرافت
کاشت مو فول تراکم
نتیجه کاشت مو بعد از 9 ماه به روش میکروگرافت و ترکیبی
نتیجه کاشت ترمیمی
نتیجه کاشت مو کاشت ترکیبی
کاشت مو بعد از 10 ماه
کاشت مو فول تراکم
نتیجه کاشت مو به روش ترکیبی